Wpływ serotoniny wewnątrzruronowej na naczynia wieńcowe u pacjentów ze stabilną dławicą i pacjentów z wariantową dławicą piersiową czesc 4

Stopień zwężenia wyrażono jako procent, zgodnie z następującą formułą: ciężkość zwężenia jest równa minimalnej średnicy zwężenia odjętej od średnicy referencyjnej, a wynik podzielony przez średnicę odniesienia. Analiza statystyczna
Wszystkie wartości wyrażono jako średnie (. SEM). Badane t-Studenta w parach posłużyły do porównania bezwzględnych średnic światła w grupach na linii podstawowej z bezwzględnymi średnicami światła po interwencji (wlew soli fizjologicznej, infuzja szczytowego stężenia serotoniny lub wstrzyknięcie dwunitratu izosorbidu), w celu porównania pomiarów hemodynamicznych (częstość akcji serca) i skurczowe ciśnienie tętnicze) podczas infuzji szczytowego stężenia serotoniny z wartościami na linii podstawowej, oraz w celu porównania różnicy w odpowiedzi absolutnej segmentów regularnych i nieregularnych przy najwyższym stężeniu serotoniny. Wartość P <0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną.
Wyniki
Pomiary hemodynamiczne
Nie obserwowano istotnej zmiany częstości akcji serca ani skurczowego ciśnienia tętniczego krwi związanej z infuzją soli w soli fizjologicznej lub przyrostem stężenia serotoniny w żadnej grupie do stężenia 10-4 moli na litr przed wystąpieniem niedokrwienia mięśnia sercowego.
Zmiany w pomiarach naczyń w odpowiedzi na zasolenie, serotoninę i azotany
Tabela 1. Tabela 1. Odpowiedź naczyń wieńcowych na śródtlenową infuzję ocenionych stężeń serotoniny. * Ryc. 1. Ryc. 1. Ryc. 1. Ocena angiograficzna u pacjenta ze stabilną dławicą piersiową (pacjent 6, grupa 2) na linii podstawowej (panel A) i po Infuzję wewnątrzrdzeniowa z 10-4 molami serotoniny na litr przy ml na minutę przez dwie minuty (panel B). Zwężenie proksymalnej prawej tętnicy wieńcowej jest niejednolite (długa strzałka), podczas gdy dystalny segment i trzeciorzędne gałęzie (krótkie strzałki) są silnie zwężone.
Ryc. 2. Ryc. 2. Wpływ serotoniny na segmenty naczyń od kontroli (grupa 1) i pacjentów ze stabilną dławicą (grupa 2). Średnia (. SEM) zmiana w stosunku do linii podstawowej w średnicy światła proksymalnego (.), środkowego (.) i dystalnego (.) odcinka tętniczego jest pokazana po dwuminutowej infuzji soli fizjologicznej (S), zwiększając stężenia serotoniny oraz inkonakularne wstrzyknięcie dwunitratora izosorbidu (ISDN). Segmenty wieńcowe z grupy kontrolnej miały małe postępujące rozszerzenie przy niższych stężeniach serotoniny, ale zwężenie (bardziej zaznaczone w dalszych segmentach) przy najwyższym stężeniu. Segmenty pacjentów z miażdżycą tętnic wieńcowych nie były rozszerzone i były znacznie ściślejsze niż te z grupy 1. Dystalne naczynia były najbardziej zwężone.
Zmiany zaobserwowane w badanych przez nas segmentach naczyń wyszczególniono w tabeli oraz na rysunkach i 2.
Wewnątrzwieńcowa infuzja 0,9% roztworu soli nie była związana ze znaczącymi zmianami w nasierdziowej średnicy światła lub nasileniem zwężenia.
Rycina 3. Rycina 3. Krzywe reakcji na dawkę w odcinkach skośnych pacjentów z stabilną dławicą (grupa 2) i pacjentów z wariantową dławicą (grupa 3) po dwuminutowej infuzji soli fizjologicznej (S), dwuminutowe infuzje rosnących stężeń serotoniny i wstrzyknięcie dwusiarczanu izosorbidu (ISDN)
[podobne: nfz wroclaw skierowania sanatoryjne, nfz wielkopolska sanatoria lista oczekujących, sanatorium kolejka oczekujących który numer ]