Endometrium czesc 4

Leczenie z podwójnie ślepą próbą przerwano na stałe u 84 pacjentów poddanych terapii o małej intensywności (z powodu krwawienia u 6, innego przeciwwskazania do leczenia przeciwzakrzepowego u 4 pacjentów, potwierdzonej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u 10, innej wskazania do konwencjonalnej intensywności leczenia przeciwzakrzepowego u 14 pacjentów; pacjenta w 29, i innych przyczyn w 21) i 58 pacjentów przypisanych do konwencjonalnej intensywności terapii (z powodu krwawienia w 7, potwierdzona żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w 2, inny wskazanie do konwencjonalnej intensywności leczenia przeciwzakrzepowego w 5, preferencja pacjent w wieku 21 lat i inne przyczyny w 23). Spośród 74 pacjentów z grupy leczenia o małej intensywności, którzy przerwali leczenie z podwójnie ślepą próbą z powodów innych niż nawracająca żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, 2 pacjentów kontynuowało leczenie warfaryną z docelową wartością INR wynoszącą 1,5 do 2,0, 21 nadal otrzymywało terapię warfaryną z celem INR od 2,0 do 3,0, a 2 rozpoczęło terapię heparyną drobnocząsteczkową. Spośród 57 pacjentów z grupy leczenia konwencjonalną intensywnością, którzy przerwali leczenie z podwójnie ślepą próbą z powodów innych niż nawracająca żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, 9 nadal otrzymywało terapię warfaryną z docelowym INR wynoszącym od 2,0 do 3,0, nadal otrzymywało terapię warfaryną docelowy INR od 1,8 do 2,5, a 2 rozpoczęło terapię heparyną drobnocząsteczkową. Tylko jeden pacjent stracił czas na obserwację. Rycina 1. Continue reading „Endometrium czesc 4”

Hospitalizacje psychiatryczne wśród osób, które przeżyły raka w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania czesc 4

Średni wiek przejścia do szpitala psychiatrycznego lub oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym wynosił 15,4 roku (zakres od 3 do 46). Nowotwory najczęściej diagnozowane u 3710 osób w badaniu kohortowym to guzy ośrodkowego układu nerwowego (973 osób), białaczka (w 586), złośliwy chłoniak (w 497), nowotwory i inne złośliwe nowotwory nabłonka (w 425) (Tabela 1). Tabela 2. Tabela 2. Standaryzowane wskaźniki hospitalizacji podczas obserwacji wśród 3710 osób, które przeżyły raka w wieku dziecięcym lub dojrzałym w Danii, 1970-1993. Continue reading „Hospitalizacje psychiatryczne wśród osób, które przeżyły raka w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania czesc 4”

Szacowanie liczby potencjalnych dawców narządów w Stanach Zjednoczonych ad 5

Obecność służby neurochirurgicznej w szpitalu była bezpośrednio skorelowana z liczbą potencjalnych dawców narządów, podobnie jak obecność w oddziale ratunkowym. Obecność programu transplantacyjnego nie była znaczącym predyktorem liczby potencjalnych dawców, ale szpitale z programem transplantacyjnym odzyskały narządy z większego odsetka potencjalnych dawców niż szpitale bez takich programów (45,5 procent w szpitalach z programem transplantacyjnym vs. 40,3 procent w szpitalach bez programu transplantacyjnego). Wyniki według Organ-Procurement Organization
Rysunek 2. Rycina 2. Continue reading „Szacowanie liczby potencjalnych dawców narządów w Stanach Zjednoczonych ad 5”

Rozszerzone działania następcze u osób długotrwale przeżywających ostrą białaczkę limfoblastyczną u dzieci czesc 4

Skumulowana częstość występowania (. SE) każdego zdarzenia niepożądanego wynosiła 5,1 . 0,9 procent po 10 latach od linii podstawowej (20 lat po indukcji remisji) i 22,0 . 3,8 procent po 20 latach od linii podstawowej (30 lat po indukcji remisji ). W przypadku wykluczenia raka podstawnokomórkowego odsetek ten wynosił odpowiednio 4,7 . Continue reading „Rozszerzone działania następcze u osób długotrwale przeżywających ostrą białaczkę limfoblastyczną u dzieci czesc 4”

Aspergilloza płucna w zespole nabytego niedoboru odporności ad 5

Bronchoskopia była normalna u Pacjenta 12 (z wyjątkiem hodowli, w których rosły obfite ilości gatunków Aspergillus), ujawniła liczne odlewy grzybów u Pacjenta 11 i wykazała tworzenie się rzekomembrany u Pacjenta 13 około dwa tygodnie przed śmiercią. Wszyscy trzej pacjenci byli leczeni itrakonazolem. W jednym (Pacjent 11), płukanie bronchoskopowe usunęło duży aspergillomę i inne szczątki z lewego dolnego płata, z późniejszą szybką i istotną poprawą. U Pacjenta 12, u którego wystąpiła ostra niewydolność nerek (stężenie kreatyniny wzrosło z 140 do> 700 .mol na litr) wymagającej hemodializy po trzech dawkach amfoterycyny B (1,8 mg na kilogram masy ciała, całkowita dawka, 135 mg), podawano itrakonazol przez jeden miesiąc, ze stopniową poprawą stanu klinicznego i radiologicznego. Kultury plwociny powróciły do statusu negatywnego dla A. Continue reading „Aspergilloza płucna w zespole nabytego niedoboru odporności ad 5”

Aspergilloza płucna w zespole nabytego niedoboru odporności cd

Szczegół radiogramu klatki piersiowej pacjenta 8 z prawdopodobną inwazyjną grzybicą. Występuje obustronna choroba niedokrwienna górnego płata, bardziej zaznaczona po lewej stronie, ale z dobrze zdefiniowaną pojedynczą wnęką po obwodzie po prawej stronie. Wszyscy pacjenci mieli nieprawidłowe filmy klatki piersiowej, ale wygląd radiologiczny był skrajnie heterogeniczny (tabela 1). Jednostronną chorobę obserwowano tak często, jak obustronną. Choroba górnego płata występowała nieco częściej niż choroba o dolnym odcinku, ale u dwóch pacjentów występowała zarówno choroba górnego, jak i dolnego odcinka. Continue reading „Aspergilloza płucna w zespole nabytego niedoboru odporności cd”

Aspergilloza płucna w zespole nabytego niedoboru odporności

REMARKABLY, aspergilloza jest niezwykła u pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS). Tylko 3 przypadki zostały uwzględnione wśród pierwszych 1762 przypadków AIDS w Stanach Zjednoczonych zgłoszonych do Centrów Kontroli Chorób.1 Z 1067 pacjentów z AIDS i powikłaniami płucnymi tylko 6 miało grzybicze zapalenie płuc, żadne z powodu aspergillusa.2 Liczby te kontrastują z stosunkowo wysoka częstość aspergilozy u większości innych pacjentów z ciężkim upośledzeniem odporności. Na przykład, u 70% pacjentów z białaczką występuje aspergiloza płucna po 30 dniach neutropenii.3 Spośród 400 pacjentów niedawno otrzymujących przeszczep serca w Stanford, 55 (14%) miało aspergilozę.4 Zidentyfikowano wiele innych grup ryzyka, szczególnie biorców przeszczepów szpiku kostnego, nerek i wątroby, innych pacjentów z neutropenią lub otrzymujących kortykosteroidy oraz pacjentów z przewlekłą chorobą ziarniniakową, cukrzycą i oparzeniami. Opisano również kilka nieimmunowanych pacjentów z inwazyjną aspergilozą5. Jest zatem zaskakujące, że pacjenci z AIDS wydają się mieć tak niskie ryzyko aspergilozy. Continue reading „Aspergilloza płucna w zespole nabytego niedoboru odporności”

Wpływ serotoniny wewnątrzruronowej na naczynia wieńcowe u pacjentów ze stabilną dławicą i pacjentów z wariantową dławicą piersiową ad

Wszyscy mieli normalne tętnicze tętnice wieńcowe. Serotonina była podawana do lewej tętnicy wieńcowej wszystkim pacjentom. Grupa 2 składała się z dziewięciu pacjentów – siedmiu mężczyzn i dwóch kobiet – o średnim wieku 49,3 . 9,0 lat (zakres od 35 do 66 lat). U wszystkich wystąpiła dławica z przewlekłą, stabilną wysiłkiem i pozytywne wyniki w testach wysiłkowych. Continue reading „Wpływ serotoniny wewnątrzruronowej na naczynia wieńcowe u pacjentów ze stabilną dławicą i pacjentów z wariantową dławicą piersiową ad”

Konserwacja metadonu w zarządzaniu uzależnieniem od opioidów: przegląd międzynarodowy

Międzynarodowa epidemia zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) wśród osób wstrzykujących narkotyki skłoniła wiele krajów do rozważenia otwarcia lub rozszerzenia programów leczenia podtrzymującego metadonem. W ciągu ostatnich kilku lat wiele książek i artykułów przeglądowych badało skuteczność utrzymania metadonu w leczeniu uzależnienia od heroiny. Wnioski z tych recenzji mówią, że utrzymanie metadonu może być bardzo pomocne w ograniczaniu przenoszenia wirusa HIV wśród uzależnionych od heroiny. Leczenie podtrzymujące metadonem ma wiele zalet jako metoda zapobiegania AIDS wśród uzależnionych od heroiny: może radykalnie zmniejszyć zastrzyki heroiny, jest atrakcyjne dla dużej liczby uzależnionych i jest stosunkowo niedrogie. Ta książka różni się od innych ostatnich badań na dwa ważne sposoby. Continue reading „Konserwacja metadonu w zarządzaniu uzależnieniem od opioidów: przegląd międzynarodowy”

Choroba maniakalno-depresyjna

Jest to osobliwe zjawisko w psychiatrii, że istnieje wiele książek o obszarach specjalistycznych, ramach teoretycznych i metodach leczenia, ale książka taka jak ta, poświęcona całkowicie jednemu poważnemu zaburzeniu, jest dość rzadka. Rzeczywiście, ostatnia obszerna książka na temat choroby maniakalno-depresyjnej pojawiła się około 40 lat temu i od tego czasu nauczyliśmy się kilku rzeczy. Ta dokładna i czytelna książka autorstwa dwóch wysoko cenionych starszych klinicystów i badaczy w tej dziedzinie jest zatem najbardziej pożądanym dodatkiem do półki podręcznika lekarza. Autorzy rozpoczynają od wyjaśnienia spektrum tej choroby (prawdopodobnie grupy powiązanych zaburzeń, w tym choroby afektywnej dwubiegunowej, cyklotymii i nawracającego ciężkiego zaburzenia depresyjnego) w początkowej sekcji dotyczącej klinicznego opisu i diagnozy. Ta sekcja zawiera krytyczne aspekty diagnostyki różnicowej. Continue reading „Choroba maniakalno-depresyjna”