Wpływ zalewania czynnikiem stymulującym tworzenie kolonii granulocytów na wynik chemioterapii z powodu ostrej białaczki szpikowej cd

Cykl 2 składał się z cytarabiny (1000 mg na metr kwadratowy podany dożylnie przez 2 godziny co 12 godzin w dniach od do 6) i amsakryny (120 mg na metr kwadratowy podany dożylnie przez 60 minut w dniach 4, 5, i 6). G-CSF (lenograstim, Aventis) podawano podskórnie lub dożylnie w dawce 150 .g na metr kwadratowy na dzień, zaczynając na jeden dzień przed chemioterapią (dzień 0) i kontynuując do ostatniego dnia cykli i 2. Podawanie G- CSF odłożono lub przerwano w przypadku leukocytozy (ponad 30 x 103 leukocytów na milimetr sześcienny) do zliczenia białych krwinek poniżej 20 x 103 na milimetr sześcienny. Pacjenci z AML o standardowym lub niekorzystnym ryzyku, którzy byli w pełnej remisji po cyklu 2 zostali losowo przydzieleni do trzeciego cyklu chemioterapii z etopozydem i mitoksantronem lub wysokodawkową chemioterapią z busulfanem i cyklofosfamidem, a następnie autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych. Przeprowadzono allogeniczny przeszczep komórek macierzystych, jeśli odpowiedni dawca był dostępny i pacjent był młodszy niż 55 lat. Pacjenci z korzystnym profilem cytogenetycznym otrzymywali również trzeci cykl chemioterapii z użyciem etopozydu i mitoksantronu. Analiza statystyczna
Głównym celem badania było określenie wpływu dodania G-CSF do chemioterapii indukcyjnej na szybkość odpowiedzi, przeżycie wolne od choroby, przeżycie bez nawrotów i całkowite przeżycie. Drugim celem była ocena związku między zdefiniowanymi podgrupami prognostycznymi a wynikiem. Całkowitą odpowiedź określono za pomocą szpiku komórkowego z mniej niż 5 procentami blastów, bez prętów Auer, bez dowodów na pozaszpikową białaczkę i obwodowych wartości granulocytów i płytek krwi co najmniej 1,0 x 103 na milimetr sześcienny i 100 x 103 na milimetr sześcienny, odpowiednio. Czas do powrotu do krwioobiegu po obu cyklach i 2 mierzono od pierwszego dnia chemioterapii. Przeżycie wolne od choroby mierzono od czasu pierwszej pełnej remisji do daty nawrotu lub śmierci z dowolnej przyczyny. Nawrót został zdefiniowany jako nawrót białaczki po pierwszej pełnej remisji. Czas przeżycia wolnego od zdarzeń był mierzony od daty randomizacji do daty nieotrzymania pełnej remisji (ustalonej jako dzień 1), śmierci lub nawrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Całkowity czas przeżycia mierzono od daty randomizacji.
Losowe zadania zostały zrównoważone za pomocą procedury minimalizacji ze szpitalem jako czynnikiem stratyfikacji. Planowaliśmy zapisać 600 pacjentów w okresie pięciu lat, z dodatkową obserwacją po dwóch latach od przyjęcia ostatniego pacjenta. Taka liczba pacjentów dałaby badaniu 78-procentową siłę, aby wykazać bezwzględny wzrost o 10% w stopniu całkowitej remisji (z 70% do 80%) przy użyciu G-CSF; moc 75 procent, aby wykazać bezwzględny wzrost o 10 procent w ogólnej przeżywalności (z 35 procent do 45 procent) w ciągu trzech lat, biorąc pod uwagę względne ryzyko śmierci 0,76 i oczekiwanych 375 zgonów; i moc 81 procent, aby wykazać bezwzględny wzrost o 10 procent w długoterminowym przeżyciu bez zdarzeń (od 25 procent do 35 procent) w ciągu trzech lat, biorąc pod uwagę względne ryzyko 0,76 i 423 oczekiwanych zdarzeń, z wykorzystaniem dwóch -sided testy i 5-procentowy poziom istotności
[patrz też: stomatologia rzeszow, nfz wroclaw skierowania sanatoryjne, lekarz do spraw męskich ]
[przypisy: lek bez recepty na zatoki, metronidazol bez recepty, olx amstaff ]