Porównanie angioplastyki wieńcowej z terapią fibrynolityczną w ostrym zawale mięśnia sercowego ad 6

Przepływ postproceduralny był w skali TIMI 0 lub u 3 procent pacjentów, stopień 2 u 15 procent, a stopień 3 u 83 procent (użyteczne angiogramy były dostępne dla 699 pacjentów). Wśród pacjentów, którzy przeszli angioplastykę, przepływ postproceduralny stopnia 0 lub TIMI uzyskano w 2%, stopień 2 w 16%, a stopień 3 w 82%. Spośród 91 pacjentów poddanych natychmiastowej angiografii, ale nie poddanych balonikowi, 31 miało prawidłowe tętnice wieńcowe. Spośród pozostałych 60 pacjentów leczenie medyczne uznano za najlepszą strategię początkową dla 36 pacjentów, inflacja balonu nie była możliwa z przyczyn technicznych u 17 pacjentów, 3 pacjentów miało chroniczne okluzje bez uszkodzenia spowodowanego przez winowajcę, a 4 pacjentów zmarło przed wykonaniem plastyki naczyń. wykonany. Tylko jeden pacjent przeszedł operację wieńcową natychmiast po badaniu angiograficznym.
Wyniki kliniczne
Tabela 3. Tabela 3. Wynik kliniczny po 30 dniach. Rysunek 1. Rysunek 1. Krzywe Kaplana-Meiera pokazujące skumulowane wskaźniki zdarzeń dla podstawowego złożonego punktu końcowego zgonu, ponowne zawałowanie kliniczne lub wyłączenie udaru podczas 30 dni obserwacji. Panel A pokazuje wyniki dla 1129 pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji w szpitalach skierowań, Panel B dla 443 pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji w ośrodkach leczenia inwazyjnego, oraz Panel C dla wszystkich 1572 pacjentów w badaniu. Wartości P zostały obliczone przy użyciu testu log-rank.
Ryc. 2. Ryciny 2. Wskaźniki szans dla podstawowego złożonego punktu końcowego zgonu, ponownego zawału lub wyłączenia udaru po 30 dniach obserwacji wśród wszystkich 790 pacjentów losowo przydzielonych do pierwotnej angioplastyki w porównaniu ze wszystkimi 782 pacjentami losowo przydzielonymi do fibrynolizy, według do charakterystyk linii bazowej. Do analizy według wieku wykorzystano medianę wartości 63 lat do dychotomii zmiennej. CI oznacza przedział ufności, zawał mięśnia sercowego MI i enzym konwertujący angiotensynę ACE.
Wyniki kliniczne po 30 dniach przedstawiono w Tabeli 3, na rycinie i na rycinie 2. Względne zmniejszenie częstości złożonego wyniku wyniosło 40 procent wśród pacjentów włączonych do szpitali odesłań i 45 procent wśród osób zapisanych do ośrodków leczenia inwazyjnego. Przewaga angioplastyki nad fibrynolizą była spowodowana 75-procentowym zmniejszeniem względnego ryzyka klinicznego ponownego zawału, podczas gdy zmniejszenie ryzyka śmierci i udaru mózgu nie osiągnęło istotności statystycznej. Liczba pacjentów, którzy musieliby być leczeni w celu uniknięcia jednej śmierci, klinicznego ponownego zawału lub wyłączenia udaru mózgu w okresie 30 dni wyniosła 17 dla szpitali odesłanych i 18 dla ośrodków leczenia inwazyjnego. Szybkość pierwotnego złożonego punktu końcowego była konsekwentnie niższa w przypadku angioplastyki niż w przypadku fibrynolizy w wielu wcześniej określonych podgrupach (ryc. 2). Nie wykryto istotnych interakcji między podgrupami i leczeniem. Względna korzyść z angioplastyki pozostawała stała wśród 646 pacjentów, których objawy trwały krócej niż dwie godziny, 549 pacjentów, których objawy trwały od dwóch do czterech godzin, oraz 377 pacjentów, u których objawy trwały cztery lub więcej godzin.
Wśród 62 pacjentów, którzy mieli kliniczne ponowne zawał w trakcie obserwacji, śmiertelność 30 dni wynosiła 24,2 procent, w porównaniu z 6,5 procent wśród pozostałych 1510 pacjentów (p <0,001) [hasła pokrewne: pharmatech, szpital wojskowy ełk rejestracja, test na tolerancje pokarmowa ] [przypisy: dentysta na nfz wrocław, czy można biegać codziennie, nfz wroclaw skierowania sanatoryjne ]